bg/ en/ de/ fr/ it/

Актуално

регионалната сигурност

Работна среща в Струга, Северна Македония, постави цели за нови проекти в сферата на регионалната сигурност

Юни 16, 2023
Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ/ОSСЕ), организира работна среща, която се проведе в Струга, Северна Македония, на 13 и 14 юни 2023.

Събитието предостави възможност за среща и обмен на професионални въпроси за представители на 57-те държави-участнички в ОССЕ, частния сектор, академичните среди, гражданското общество и международните организации да се включат в дискусии относно икономическите и екологичните аспекти на сигурността в региона на ОССЕ на фона на продължаващата война в Украйна.

Действащият председател Османи заяви по време на срещата: „Потенциалът на ОССЕ за смекчаване на огромните икономически и екологични предизвикателства, пред които са изправени нашите общества днес, не трябва да се подценява. Твърдо вярвам, че трябва да работим заедно, като споделяме информация и насърчаваме регионалното и междурегионалното сътрудничество, за да окажем наистина въздействие по места. Наложително е всички участващи държави да се справят с широкообхватните последици от настоящата ситуация, като въведат мерки и икономически планове, които насърчават устойчивото развитие. Трябва да сме заедно, за да позволим устойчив и приобщаващ икономически растеж."

С цел засилване на диалога и обмен на най-добри практики, участниците обсъдиха начини за укрепване на доброто управление чрез мерки за прозрачност и борба с корупцията, справяне с предизвикателствата, причинени от изменението на климата, насърчаване на енергийната сигурност и насърчаване на устойчивостта чрез улесняване на търговията и транспорта.

„Последиците от войната се простират далеч отвъд военния театър“, каза Игли Хасани, координатор на икономическите и екологични дейности на ОССЕ. „Има по-широки и широкообхватни последици, особено по отношение на глобалните действия в областта на климата, енергийната сигурност и регионалната свързаност. За да се справят ефективно с тях, участващите в ОССЕ държави трябва да предприемат незабавни действия и да въведат стабилни партньорства с частния сектор, научната общност, международните организации и гражданското общество“, добави той.

Обхващайки широк кръг от теми в пресечната точка на екологичните и икономическите въпроси, които представляват второто измерение на сигурността на ОССЕ, участниците и лекторите подчертаха неотложната необходимост от разработване на инструменти за укрепване на безопасността, устойчивостта и просперитета в областта на климата, околната среда, технологиите и търговията.

Около 150 участници, които се присъединиха към събитието, използваха възможността на конференцията да продължат дългогодишния политически диалог по икономически и екологични въпроси, свързани със сигурността.

Конференцията в Струга за икономическото и екологичното измерение на ОССЕ за 2023 г. бе организирана от председателството на ОССЕ за 2023 г. с подкрепата на Службата на координатора на икономическите и екологичните дейности на ОССЕ.