bg/ en/ de/ fr/ it/

Актуално

криптовалута

Кои са новите акценти за проследяване на криптовалута, с оглед рисковете от пране на пари и финансиране на тероризъм? (СПИСЪК)

Май 11, 2022
Европейският парламент предложи нови директиви и регламенти за регулиране на търговията и преводите на криптовалути в контекста на пресичането на финансиране от страна на организираната престъпност и тероризма.

ЕП предлага  да се осигури предаването на информация по платежната верига или веригата за преводи на криптоактиви, като е необходимо да се предвиди система, с която да се наложи задължение за доставчиците на платежни услуги и доставчиците на услуги за криптоактиви да придружават преводите на средства и на криптоактиви с информация относно платеца и получателя, както и преводите на криптоактиви — с информация относно инициатора и бенефициера .

Важно е доставчиците на платежни услуги и доставчиците на услуги за превод на криптоактиви, упражняващи дейност в различни юрисдикции с клонове или дъщерни предприятия, разположени извън Съюза, да не бъдат възпрепятствани да предават данни относно съмнителни трансакции в рамките на същата организация, при условие че те прилагат подходящи предпазни мерки. Наред с това, доставчиците на услуги за превод на криптоактиви на инициатора и бенефициера, доставчиците на платежни услуги на платеца и на получателя и междинните доставчици на платежни услуги следва да прилагат подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни от случайна загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп, както и процедура за уведомяване за нарушения на сигурността на личните данни.

Лица, предоставящи единствено спомагателна инфраструктура, която дава възможност на друг субект да предоставя услуги за превод на криптоактиви, като например лица, които предоставят единствено интернет услуги и услуги в облак, или разработчици на софтуер, не следва да попадат в приложното поле на настоящия регламент, освен ако не предоставят услуги за превод на криптоактиви от името на друго лице.

Преводите на криптоактиви се различават от традиционните преводи на средства по няколко начина. Съчетанието от присъщото им трансгранично естество, глобален обхват и технологични характеристики дава възможност на ползвателите да превеждат криптоактиви посредством хиляди портфейли в множество юрисдикции в много по-голям мащаб и с по-голяма бързина спрямо традиционните електронни преводи. Престъпниците могат да извършват незаконни преводи и да избягват да бъдат открити, като преструктурират една голяма трансакция в по-малки суми посредством множество на пръв поглед несвързани адреси на портфейли, включително и адреси на портфейли за еднократна употреба. Свързването на тези адреси на портфейли с действителната самоличност на физическо или юридическо лице или откриването на свързани преводи за целите на прилагането на минимален праг е по-трудно в сравнение с традиционните преводи на средства. Освен това повечето криптоактиви са много нестабилни и стойността им може да се колебае в значителни граници в рамките на много кратки периоди от време. Тази нестабилност би могла да усложни въвеждането и правоприлагането на минимален праг съответно от страна на доставчиците на услуги за превод на криптоактиви и от страна на органите. Ето защо, за да се улесни откриването на свързани преводи и да се предотврати злоупотребата с криптоактиви за улесняване, финансиране и укриване на престъпни дейности и изпиране на незаконно придобити средства, за преводите на криптоактиви не следва да се определя минимален праг.

Поради трансграничния характер и рисковете, произтичащи от свързаните с криптоактивите дейности и операциите на доставчиците на услуги за превод на криптоактиви, всички преводи на криптоактиви следва да се третират като презгранични електронни преводи, като за тях не се прилага опростен режим за националните преводи.

Според новите предложения, доставчикът на услуги за превод на криптоактиви на инициатора следва да гарантира, че преводите на криптоактиви се придружават от името на инициатора, номера на сметката на инициатора, когато такава сметка съществува и се използва за обработката на трансакцията, адреса на портфейла на инициатора, сметката за криптоактиви на инициатора, когато прехвърлянето на криптоактиви не е регистрирано в мрежа, използваща технологията на децентрализирания регистър или подобна технология, както и адреса на инициатора, държавата, номера на официалния личен документ, идентификационния номер на клиента или датата и мястото на раждане и текущия ИКПС на инициатора, когато той е предоставен от инициатора на неговия доставчик на услуги за превод на криптоактиви. Доставчикът на услуги за превод на криптоактиви на инициатора следва да гарантира, че преводите на криптоактиви се придружават от името на бенефициера, адреса на портфейла на бенефициера, номера на сметката на бенефициера, когато прехвърлянето на криптоактиви не е регистрирано в мрежа, използваща технологията на децентрализирания регистър, и текущия ИКПС на бенефициера. Информацията следва да се предоставя по сигурен начин преди или едновременно и успоредно с превода на криптоактиви, когато доставчикът на услуги за превод на криптоактиви на бенефициера е регулиран субект, установен в Съюза, или той е установен в трета държава и може да получава и да съхранява информацията с подходящи гаранции за осигуряване на защитата на данните. Когато доставчикът на услуги за превод на криптоактиви на инициатора знае, подозира или има основателни причини да подозира, че доставчикът на услуги за превод на криптоактиви на бенефициера не прилага подходящи предпазни мерки за гарантиране на защита на данните, доставчикът на услуги за превод на криптоактиви на инициатора следва да пристъпи към извършване на превода, без да предава информацията. Информацията обаче следва да се съхранява и да се предоставя на компетентните органи, при поискване.
 
В случаи на превод на криптоактиви от или към нехостван портфейл, доставчикът на услуги за превод на криптоактиви следва да събере информация от своя клиент както за инициатора, така и за бенефициера. Доставчикът на услуги за превод на криптоактиви следва да провери точността на информацията по отношение на инициатора или бенефициера, който стои зад нехоствания портфейл, и да гарантира, че преводът на криптоактиви може да бъде индивидуално идентифициран. За преводите към нехоствани портфейли, които вече са проверени и имат известен бенефициер, от доставчиците на услуги за превод на криптоактиви не следва да се изисква да проверяват информацията за инициатора, придружаваща всеки превод на криптоактиви. Тази информация следва да се предоставя на компетентните органи, при поискване, в съответствие с член 33 от Директива (ЕС) 2015/849. За да не се наруши ефективността на преводите на криптоактиви от доставчици на услуги за превод на криптоактиви към нехоствани портфейли, доставчиците на услуги за превод на криптоактиви следва да въведат ефективни мерки, за да гарантират, че планираните преводи не се забавят неоснователно поради проверка на информацията за собствеността във връзка с нехоствани портфейли и поради процедури за докладване.

По отношение на преводите на криптоактиви доставчикът на услуги за превод на криптоактиви на бенефициера следва да прилага ефективни процедури, за да установи дали информацията за инициатора или бенефициера липсва, или е непълна, или дали преводът е съмнителен. Тези процедури следва да включват, когато е целесъобразно, проследяване след или по време на преводите, за да се установи дали изискваната информация за инициатора или бенефициера липсва или е непълна, или дали преводът е съмнителен. Преди да предостави криптоактивите на разположение на бенефициера, доставчикът на услуги за превод на криптоактиви на бенефициера следва да се увери, че инициаторът на превода не е физическо лице, субект или група, обект на целенасочени ограничителни мерки, и да определи дали са налице други рискове от изпиране на пари или финансиране на тероризъм. Доставчиците на услуги за превод на криптоактиви следва да разчитат на подходящи инструменти, включително иновативни технологични решения, за да се гарантира, че преводът на криптоактиви може да бъде идентифициран индивидуално. Доставчиците на услуги за криптоактиви следва да създадат и да поддържат алтернативни процедури в тази връзка, включително възможността да не се изпраща лично идентифицируема информация.

В случай на превод на криптоактиви от нехостван портфейл доставчикът на услуги за превод на криптоактиви на бенефициера следва да събере информацията, изисквана съгласно настоящия регламент, и да информира компетентните органи, когато някой от неговите клиенти е получил сума над 1000 EUR от нехоствани портфейли.

Предвид потенциалната заплаха от изпиране на пари и финансиране на тероризма, която представляват анонимните преводи, е целесъобразно да се предвиди доставчиците на платежни услуги да изискват информация относно платеца и получателя. В съответствие с основания на анализ на риска подход, разработен от FATF, е уместно да се набележат сферите с по-висок и по-нисък риск, за да се установи по-добре рискът от изпиране на пари и финансиране на тероризма. Съответно доставчикът на услуги за криптоактиви на бенефициера, доставчикът на платежни услуги на получателя и междинният доставчик на платежни услуги следва да разполагат с ефективни процедури, основани на риска, които се прилагат в случаите, когато за даден превод на средства липсва изискваната информация относно платеца или получателя или когато за даден превод на криптоактиви липсва изискваната информация относно инициатора или бенефициера, за да им се даде възможност да решат дали да изпълнят, откажат или спрат извършването на този превод на средства, както и за да се набележат необходимите последващи действия.
 
Доставчиците на услуги за превод на криптоактиви не следва да улесняват никакви преводи на криптоактиви към или от доставчици на услуги за криптоактиви, които не са установени или нямат централно звено за контакт или съществено управленско присъствие в нито една юрисдикция и не са свързани с регулиран субект. Такива доставчици следва да се считат за несъответстващи на изискванията доставчици на услуги за превод на криптоактиви. След като Регламентът относно пазара на криптоактиви започне да се прилага, независимо от евентуалните приложими преходни разпоредби, доставчиците на услуги за криптоактиви не следва да си взаимодействат с доставчици на услуги за превод на криптоактиви, които извършват дейност в ЕС без валидно разрешение.
 
Доставчиците на услуги за превод на криптоактиви следва да се въздържат също така от извършване или улесняване на преводи, свързани с висок риск от изпиране на пари, финансиране на тероризъм и други престъпни дейности. За да се откриват ситуациите с висок риск, доставчиците на услуги за превод на криптоактиви следва да прилагат текущи мерки за разширена комплексна проверка по отношение на доставчиците на контрагенти, услугите за криптоактиви и адресите на портфейлите, като вземат предвид редица специфични показатели за потенциално висок риск, както и всякаква информация, предоставена от компетентните органи.
 
С цел да се помогне на доставчиците на услуги за превод на криптоактиви да изпълняват тези задължения, Европейският надзорен орган (Европейски банков орган), създаден с Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (ЕБО), следва да поддържа публичен регистър на субектите, услугите за криптоактиви и адресите на портфейлите, които са свързани с висок риск от изпиране на пари, финансиране на тероризъм и други престъпни дейности. Този регистър следва да включва неизчерпателен списък на неотговарящите на изискванията доставчици на услуги за превод на криптоактиви и други доставчици, свързани с висок риск, както и неизчерпателен списък на високорисковите услуги за криптоактиви и адреси на портфейлите. Включването на конкретен субект, услуга за криптоактиви или адрес в публичния регистър не следва да замества задължението на доставчика на услуги за превод на криптоактиви да предприема подходящи и ефективни мерки за прилагане на забраната за взаимодействие с тези субекти, услуги за криптоактиви и адреси на портфейли. Публичният регистър следва да позволява централизиран достъп до информацията относно високорисковите субекти, услуги за криптоактиви и адреси на портфейли, предоставяна от компетентните органи след извършване на оценка. ЕБО следва също така да може, по собствена инициатива, да идентифицира високорискови субекти, услуги за криптоактиви или адреси на портфейли, които да бъдат включени в регистъра.
 
Използването на услуги на миксери и тумблери следва да се разрешава само при обстоятелства, при които може да се докаже, че използването на такива услуги е необходимо за преодоляване на основателни опасения, като например от съображения за защита на неприкосновеността на личния живот. Получателят на криптоактиви, които са били използвани в услуги на миксери и тумблери, следва, при необходимост, да докаже легитимността на практиката, за която се използва криптоактивът. Когато легитимността на използването му не може да бъде доказана, преводът на криптоактиви трябва да се счита за високорисков.
 
Доставчикът на платежни услуги на получателя, междинният доставчик на платежни услуги и доставчикът на услуги за превод на криптоактиви на бенефициера следва да бъдат особено внимателни при оценка на рисковете, когато някой от тях разбере, че липсва информация относно платеца или получателя, или относно инициатора или бенефициера, или че тя е непълна, или когато даден превод на криптоактиви трябва да се счита за съмнителен въз основа на произхода или местоназначението на въпросните криптоактиви, и следва да докладват на компетентните органи за съмнителните трансакции в съответствие със задълженията за докладване.
 
Подобно на прехвърлянето на средства между доставчици на платежни услуги, преводите на криптоактиви, в които участват междинни доставчици на услуги за превод на криптоактиви, биха могли да улеснят преводите, като междинен елемент във веригата от преводи на криптоактиви. В съответствие с международните стандарти, тези междинни доставчици също следва да подлежат на изискванията, определени в настоящия регламент, по същия начин както при съществуващите задължения за междинните доставчици на платежни услуги. ЕБО следва да издаде насоки за изясняване на начина, по който съответните задължения, наложени на доставчиците на услуги за превод на криптоактиви, се прилагат за междинните доставчици на услуги за превод на криптоактиви, за да се гарантира, че цялата необходима информация се предава по веригата на прехвърляне на криптоактивите и че информацията се предоставя на компетентните органи, при поискване.
 
Разпоредбите относно преводите на средства и преводите на криптоактиви, във връзка с които липсва информация относно платеца или получателя или относно инициатора или бенефициера или тази информация е непълна и във връзка с които преводите на криптоактиви трябва да се считат за съмнителни въз основа на произхода или местоназначението на съответните криптоактиви, се прилагат, без да се засягат задълженията на доставчиците на платежни услуги, междинните доставчици на платежни услуги и доставчиците на услуги за превод на криптоактиви да спрат и/или да откажат изпълнението на преводи на средства или преводи на криптоактиви, с които се нарушава разпоредба на гражданското, административното или наказателното право.

Тъй като в наказателните разследвания може да не е възможно съответната необходима информация или съответните участващи в трансакцията лица да бъдат установени в продължение на много месеци или дори години след първоначалния превод на средства или превод на криптоактиви и за да се осигури достъп до основните доказателства при разследванията, е целесъобразно да се изисква от доставчиците на платежни услуги или доставчиците на услуги за превод на криптоактиви да съхраняват за определен срок информация относно платеца и получателя или инициатора или бенефициера за целите на предотвратяването, откриването и разследването на изпиране на пари и финансиране на тероризма. Този срок следва да е ограничен до пет години, след което всички лични данни следва да се заличат окончателно. Когато в дадена държава членка има висящи производства, свързани с предотвратяване, откриване, разследване или съдебно преследване на предполагаемо изпиране на пари или финансиране на тероризъм, и доставчик на платежни услуги притежава информация или документи, свързани с тези висящи производства, следва да се позволява на доставчика на платежни услуги да съхранява тази информация или документи в съответствие с националното законодателство за допълнителен период от пет години. Съхраняването на личните данни след изтичането на първите пет години следва да съответства на изискванията на Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент.